1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky realizácie dodávok tovaru firmou: Donela.eu - Bc. Marika Šefarová, Lidické námestie 923/7, 040 22, Košice-Dargovských hrdinov, Slovensko, zapísanou v Živnostenskom registri č. 820-72363, IČO: 46631381 (neplátca DPH), tel.: +421 948 600 355, e-mail: donela@donela.eu, ďalej označovanú ako predávajúci.

2. PREDMET PLNENIA

Predmetom plnenia týchto všeobecných obchodných podmienok je prijímanie objednávok pomocou internetového obchodu www.donela.eu a následná realizácia dodávok tovaru, ktorý bol záväzne objednaný kupujúcim. Sortiment ponúkaného tovaru tvoria prevažne dámske šperky a bižutéria.

3. SPÔSOB OBJEDNÁVOK INTERNETOM

Po výbere tovaru, vyplnení kontaktných údajov a odoslaní objednávky sa Vaša elektronická objednávka stáva obojstranne záväznou v momente, kedy Vám elektronicky potvrdíme jej prijatie a to na emailovú adresu, uvedenú v objednávke. Tento tovar Vám bude dodaný podľa nižšie uvedených dodacích podmienok.

4. PRÁVA KUPUJÚCEHO, VRÁTENIE TOVARU

V súlade so Zákonom č. 102/2014 Z. z. § 7 má kupujúci právo behom 14 dní po obdržaní tovaru odstúpiť od zmluvy a bez udania dôvodu tovar vrátiť.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:

Právo na odstúpenie od zmluvy:
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodov v lehote 14 dní. Lehota pre odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy akýmkoľvek jednoznačným prehlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu: Bc. Marika Šefarová, Lidické námestie 923/7, 040 22 Košice, Slovensko, alebo telefonicky na čísle +421 948 600 355 alebo e-mailom na donela@donela.eu. Pokiaľ využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom. Lehota pre odstúpenie od zmluvy je zachovaná, pokiaľ zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, než uplynie lehota pre odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platbu, ktorú ste uhradili za zakúpený tovar. Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Jej úhrada bude uskutočnená na Váš bankový účet a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu dokazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť na našu adresu: Bc. Marika Šefarová, Lidické námestie 923/7, 040 22 Košice, Slovensko, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Tovar zasielajte doporučene! Tovar neposielajte na dobierku, nebude prevzatá! Zodpovedáte aj za prípadné zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný k zisteniu povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru. 

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobní údaje, ktoré budú použité výhradne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

I. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správcom Vašich osobných údajov je Bc. Marika Šefarová, so sídlom Lidické námestie 923/7, 040 22 Košice, Slovensko, zapísaná v Živnostenskom registri č. 820-72363, IČO: 46631381, telefón: +421948600355, e-mail: donela@donela.eu (ďalej len „správca“).

II. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom spracovávania Vašich osobných údajov je:
- skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre vykonanie opatrení správcom pred uzavrením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov);
- Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

III. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame pre následujúce účely:
- Vybavenie Vašej objednávky, tj. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady, či vykonania opatrení správcom pred uzavrením takejto zmluvy a ďalej plnenia súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
- Zasielanie obchodných oznámení (odber noviniek), zasielanie dotazníkov spokojnosti a pre uskutočňovanie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
- Vytvorenie registrácie (užívateľského účtu) na stránkach www.donela.eu.
- Vybavenie Vašej požiadavky uplatnenej formou kontaktného formulára umiestneného na webových stránkach www.donela.eu.
Aby sme Vám mohli odosielať objednávky a zaistiť efektívne vyriešenie Vašich prípadných požiadaviek a reklamácií, spracovávame Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, e-mail, telefónne číslo, číslo bankového účtu, objednaný tovar a jeho cenu.

IV. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, nebude dlhšia, než je nevyhnutné pre účely, pre ktoré sú spracovávané (napr. trvanie záručnej a pozáručnej doby, archivácia účtovných dokumentov), najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

V. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú:
- zasielateľské spoločnosti (Zásielkovňa s.r.o.) a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru (Šperky4U s.r.o.) či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcu technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky software a ukladania dát.
- príjemcovia Vašich osobných údajov pre plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy, či iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak správcovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
- osoby zaisťujúce pre správcu marketingové služby, mailingové služby a cloudové úložiská.
Správca má v úmysle predať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii, iba príjemcom osobných údajov, ktorými sú poskytovatelia mailingových služieb, úložiská dát a súborov a analytických nástrojov.

VI. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenesiteľnosť Vašich osobných údajov.
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať následujúcim spôsobom:
- zaslaním e-mailu na donela@donela.eu (pre všetky uvedené účely spracovania osobných údajov)
- kliknutím na možnosť “odhlásiť sa môžete tu” v každom jednotlivom e‑mailovom obchodnom oznámení (pre marketingové účely)

Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené, či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozorný úrad.
Nemáte povinnosť Vaše osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre účely uzavretia a plnenia zmluvy (tj. pre plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady, či vykonania opatrení správcom pred uzavrením takejto zmluvy a ďalej plnenia súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom) a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné takúto zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť. To neplatí pre účely priameho marketingu, kedy poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzavretiu zmluvy.
Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohoto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

Webové stránky a súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies - malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači, smartphone či inom zariadení, a ktoré sa používajú vo Vašom prehliadači. Informácie cookies sú anonymné, nie sú priamo viazané na Vaše meno ani e-mailovú adresu, ale môžu obsahovať prihlasovacie údaje do systému.

Pokiaľ sa zaregistrujete na stránkach www.donela.eu, uložíme taktiež Vaše osobné údaje, ktoré uvediete vo Vašom užívateľskom profile. Všetci zaregistrovaní užívatelia môžu kedykoľvek vidieť, upravovať alebo zmazať svoje osobné údaje. Správca webu môže taktiež tieto informácie zobraziť a upravovať v nevyhnutnom prípade a to po dobu registrácie užívateľa.

Pri prihlasovaní do Vášho účtu, Vám nastavíme niekoľko súborov cookies pre uloženie Vašich prihlasovacích údajov a pre nastavenie zobrazenia obrazovky. Pokiaľ potvrdíte možnosť „Zapamätať si ma“, Vaše prihlásenie bude trvať 3 týždne. Pokiaľ sa zo svojho účtu odhlásite, prihlasovacie cookies budú odstránené.

Čas ponechania súborov cookies vo Vašom zariadení závisí na nastavení cookies vo Vašom PC a nastavení Vášho prehliadača. Nastavenie používania súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Súbory cookies možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť na Vami vybrané typy.

Analytika
Z dôvodu analýzy návštevnosti a zlepšovania našich služieb, zhromažďujú tieto webové stránky aj niektoré anonymné dáta, ktoré môžu obsahovať Vašu IP adresu, druh internetového prehliadača, typ operačného systému, typ používaného zariadenia (napr. osobný počítač, mobil). Tieto údaje zhromažďujeme pomocou analytických nástrojov Google Analytics a Smartsupp. 

Bezpečnosť údajov

Dodržujeme technické štandardy bežné v IT sektore týkajúce sa ochrany a bezpečia dát. Ide hlavne o zaistenie nevyhnutnej fyzickej aj elektronickej ochrany zabraňujúcej neoprávnenému prístupu a zneužitiu údajov (využívame aj certifikát SSL). Napriek tomu si vyhradzujeme právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov, v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom/hackarom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

6. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Spôsob platby:
Predávajúci akceptuje platbu od kupujúceho vopred - prevodom na účet. Po dohode aj na dobierku. K objednanému tovaru bude kupujúcemu vystavená aj faktúra, ktorú mu zašle predávajúci spoločne s objednaným tovarom alebo e-mailom. Faktúra slúži zároveň ako záručný list! Tovar skladom je vyexpedovaný najneskôr do 7. pracovného dňa odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Pokiaľ platba nebude pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do 3. pracovného dňa odo dňa prijatia platnej objednávky, predávajúci má nárok na stornovanie celej objednávky. Platba prevodom na účet je zdarma. V prípade, že je objednaný tovar vypredaný a nedá sa už doobjednať, bude kupujúci predávajúcim včas informovaný.

Spôsob dodania:
Objednaný tovar bude zaslaný kupujúcemu prostredníctvom Zásielkovne (na výdajné miesto) alebo kuriérnou spoločnosťou (na adresu) s doručením do 1-3 pracovných dní. Po dohode je možné tovar zaslať aj poštou alebo iným dohodnutým spôsobom. Poplatok za dodanie je vždy uvedený v objednávke. 
Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu (výdajné miesto) uvedenú v objednávke kupujúceho. 

Doba dodania je uvedená pri každom produkte zvlášť. Pri tovare, ktorý je skladom, je to štandardne do 1-3 pracovných dní. Tovar, ktorý nie je skladom, je dodaný do 7-14 dní, najneskôr však do 30 dní, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

7. REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamácia je oznámenie kupujúceho o vadách tovaru, ktoré boli oznámené predávajúcemu bez zbytočného odkladu ihneď, ako kupujúci vadu zistil.

Vady tovaru: 
Tovar má vady vtedy, ak nie je predaný kupujúcemu v množstve, kvalite a prevedení požadovanom v objednávke.

Povinnosti kupujúceho: 
Povinnosťou kupujúceho je podať predávajúcemu oznámenie o vadách (reklamácii) ihneď potom ako to zistil a to e-mailom na donela@donela.eu alebo písomne na adresu predávajúceho.

Reklamácia musí obsahovať následujúce údaje: 
- Aký tovar reklamujete 
- Popis vzniknutej vady, prípadne foto-dokumentáciu
- Dátum nákupu

Tovar, ktorý kupujúci reklamuje, musí: 
- byť na náklady kupujúceho zaslaný na adresu predávajúceho ako doporučená zásielka (dobierkové zásielky neprijímame), 
- byť vrátený v pôvodnom obale, vrátane dokladu o kúpe: originálny doklad (faktúra), 
- byť kompletný (vrátane príslušenstva alebo doplnkov s originálnym dokladom), 
- kupujúci zabaliť tak, aby nemohlo dôjsť k jeho následnému poškodeniu.
Reklamovať je možné iba tovar zakúpený a zaplatený na eshope www.donela.eu.

Po splnení všetkých uvedených podmienok, zašlite tovar doporučene na adresu: 
Bc. Marika Šefarová, Lidické námestie 923/7, 040 22 Košice, Slovensko

Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vyriešiť čo najskôr, najneskôr však do 30 dní po fyzickom obdržaní tovaru. Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie, o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. V prípade, že reklamovaný tovar už nie je možné opraviť alebo vymeniť za nový, Vám za neho vrátime peniaze, a to bezhotovostným prevodom na Váš účet. 

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, alebo pokiaľ bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou.

8. REKLAMÁCIA PREPRAVNÝCH SLUŽIEB

Tovar je kupujúcemu prepravovaný prostredníctvom prepravnej služby Zásielkovňa a dodaný na výdajné miesto - pobočku Zásielkovne alebo prostredníctvom kuriérnej spoločnosti s dodaním na adresu. Môže však nastať situácia, že Vaša zásielka príde poškodená. Preto je kupujúci vždy povinný pri prevzatí zásielky skontrolovať, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje znaky vonkajšieho poškodenia. Pokiaľ kupujúci zistí zjavné vady je oprávnený, vo vlastnom záujme, zásielku odmietnuť prevziať a spísať s povereným pracovníkom zápis o škode. K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť: reklamačný protokol, kompletný zoznam obsahu zásielky a kópiu faktúry.

9. RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že dôjde medzi kupujúcim a predávajúcim ku vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29 , Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava. E-mail: info@soi.sk. Web: www.soi.sk. Kupujúci môže využiť taktiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.e­u/consumers/odr/

10. ZÁVER

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.donela.eu, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, taktiež platnú cenu objednaného tovaru, uvedenú na stránkach internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Účastníci sa výslovne dohodli, že pokiaľ nie je  podmienkami stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.

Aktualizácia OP: 18.6.2021