1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Následující všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží firmou: Donela.eu - Bc. Marika Šefarová, Lidické námestie 923/7, 040 22, Košice-Dargovských hrdinov, Slovensko, zapsanou v Živnostenském rejstříku č. 820-72363, IČO: 46631381, dále označovanou jako prodávající.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění těchto všeobecných obchodních podmínek je přijímání objednávek pomocí internetového obchodu www.donela.eu a následná realizace dodávek zboží, které bylo závazně objednáno kupujícím.

3. ZPŮSOB OBJEDNÁVEK INTERNETEM

Po výběru zboží, vyplnění kontaktních údajů a odeslání objednávky se Vaše elektronická objednávka stává oboustranně závaznou v momentě, kdy Vám elektronicky potvrdíme její přijetí a to na emailovou adresu, uvedenou v objednávce. Toto zboží Vám bude dodáno dle níže uvedených dodacích podmínek.

4. PRÁVA KUPUJÍCÍHO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se Zákonem č. 102/2014 Z. z. § 7 má kupující právo během 14 dnů po obdržení zboží odstoupit od smlouvy a bez udání důvodu zboží vrátit.

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy:

Právo na odstoupení od smlouvy:
Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením, a to dopisem zaslaným poštou na adresu: Bc. Marika Šefarová, Lidické námestie 923/7, 040 22 Košice, Slovensko, nebo e-mailem na donela@donela.eu. Odeslat nám můžete formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení i elektronicky na email donela@donela.eu. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy:
Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme platbu, kterou jste uhradili za zakoupené zboží. Platba Vám bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Její úhrada bude provedena na Váš bankovní účet a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zašlete nám zboží zpět na naši adresu: Bc. Marika Šefarová, Lidické námestie 923/7, 040 22 Košice, Slovensko, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže zboží odešlete zpět před uplynutím 14-denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží snášíte Vy. Zboží zasílejte doporučeně! Zboží neposílejte na dobírku, nebude převzata! Zodpovídáte i za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady odesílatele.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Plně respektujeme soukromí svých zákazníků, avšak pro vyřízení objednávky potřebujeme některé osobní údaje, které budou použity výhradně pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.

I. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je Bc. Marika Šefarová, se sídlem Lidické námestie 923/7, 040 22 Košice, Slovensko, zapsaná v Živnostenském rejstříku č. 820-72363, IČO: 46631381, telefon: +421948600355, e-mail: donela@donela.eu (dále jen „správce“).

II. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je:
- skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
- Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

III. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
- Vyřízení Vaší objednávky, tj. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
- Zasílání obchodních sdělení (odběr novinek), zasílání dotazníků spokojenosti a pro činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
- Vytvoření registrace (uživatelského účtu) na stránkách www.donela.eu.
- Vyřízení Vašeho požadavku uplatněného formou kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách www.donela.eu.
Abychom Vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, nebude delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány (např. trvání záruční a pozáruční doby, archivace účetních dokumentů), nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:
- zasílatelské společnosti (Zásilkovna s.r.o.) a jiné osoby podílející se na dodání zboží (Šperky4U s.r.o.) či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
- příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
- osoby zajišťující pro správce marketingové služby, mailingové služby a cloudová úložiště.
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, pouze příjemcům osobních údajů, kterými jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů.

VI. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem:
- zasláním e-mailu na donela@donela.eu (pro všechny uvedené účely zpracování osobních údajů)
- kliknutím na možnost “odhlásit se můžete zde” v každém jednotlivém e‑mailovém obchodním sdělení (pro marketingové účely)

Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro účely uzavření a plnění smlouvy (tj. pro plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem) a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné takovou smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit. To neplatí pro účely přímého marketingu, kdy poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Webové stránky a soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies - malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, smartphonu či jiném zařízení, a které se používají ve Vašem prohlížeči. Informace cookies jsou anonymní, nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu, ale mohou obsahovat přihlašovací údaje do systému.

Pokud se zaregistrujete na stránkách www.donela.eu, uložíme také Vaše osobní údaje, které uvedete ve Vašem uživatelském profilu. Všichni zaregistrovaní uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje. Správce webu může také tyto informace zobrazit a upravovat v nezbytném případě a to po dobu registrace uživatele.

Při přihlašování do Vašeho účtu, Vám nastavíme několik souborů cookies pro uložení Vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, Vaše přihlášení bude trvat 3 týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Čas ponechání souborů cookies ve Vašem zařízení závisí na nastavení cookies ve Vašem PC a nastavení Vašeho prohlížeče. Nastavení používání souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit na Vámi vybrané typy.

Analytika
Z důvodu analýzy návštěvnosti a zlepšováni našich služeb, shromažďují tyto webové stránky i některé anonymní data, které mohou obsahovat Vaši IP adresu, druh internetového prohlížeče, typ operačního systému, typ používaného zařízení (např. osobní počítač, mobil). Tyto údaje shromažďujeme pomocí analytických nástrojů Google Analytics a Smartsupp. 

Bezpečnost údajů

Dodržujeme technické standardy běžné v IT sektoru týkající se ochrany a bezpečí dat. Jde zejména o zajištění nezbytné fyzické i elektronické ochrany zabraňující neoprávněnému přístupu a zneužití údajů (využíváme certifikát SSL). Přesto si vyhrazujeme právo odstoupit od záruky bezpečného nakládání s osobními údaji zákazníků, v případě napadení serveru neznámým pachatelem/hackarem. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

6. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Způsob platby:
Prodávající akceptuje platbu od kupujícího předem - převodem na účet. Po dohodě i na dobírku. K objednanému zboží bude kupujícímu vystavena i faktura, kterou mu zašle prodávající společně s objednaným zbožím nebo e-mailem. Faktura slouží zároveň jako záruční list! Zboží skladem je vyexpedováno nejpozději do 7. pracovního dne ode dne připsání platby na účet prodávajícího, pokud nebylo dohodnuto jinak. Pokud platba nebude připsáná na účet prodávajícího nejpozději do 3. pracovního dne ode dne přijetí platné objednávky, prodávající má nárok na stornování celé objednávky. Platba převodem na účet je zdarma. V případě, že je objednané zboží vyprodáno a nedá se již doobjednat, bude kupující prodávajícím včas informován.

Způsob dodání:
Objednané zboží bude zasláno kupujícímu prostřednictvím Zásilkovny (na výdejní místo) nebo kurýrní společností (na adresu) s doručením do 1-3 pracovních dnů. Dle domluvy lze zboží zaslat i poštou nebo jiným dohodnutým způsobem. Poplatek za dodání je vždy uveden v objednávce. 
Místo dodání zboží si stanoví kupující při objednávání zboží. Za splnění dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu (výdejní místo) uvedenou v objednávce kupujícího. 

7. REKLAMACE ZBOŽÍ

Reklamace je oznámení kupujícího o vadách zboží, které byly oznámeny prodávajícímu bez zbytečného odkladu ihned, jak kupující vadu zjistil.

Vady zboží: 
Zboží má tehdy vadu, není-li prodáno kupujícímu v množství, kvalitě a provedení požadovaném v objednávce.

Povinnosti kupujícího: 
Povinností kupujícího je podat prodávajícímu oznámení o vadách (reklamaci) ihned poté jako to zjistil a to e-mailem na donela@donela.eu, nebo písemně na adresu prodávajícího.

Reklamace musí obsahovat následující údaje: 
- Jaké zboží reklamujete 
- Popis vzniklé vady, případně fotodokumentaci 
- Datum nákupu

Zboží, které kupující reklamuje, musí: 
- být na náklady kupujícího zasláno na adresu prodávajícího jako doporučená zásilka (dobírkové zásilky nepřijímáme), 
- být vráceno v původním obalu, včetně dokladu o koupi: originální doklad (faktura), 
- být kompletní (včetně příslušenství nebo doplňků s originálním dokladem), 
- kupující zabalit tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození.
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené na eshopu www.donela.eu.

Po splnění všech uvedených podmínek, zašlete zboží doporučeně na adresu: 
Bc. Marika Šefarová, Lidické námestie 923/7, 040 22 Košice, Slovensko

Vaši reklamaci se budeme snažit vyřešit co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží. U zboží, které je třeba zaslat na opravu výrobci, si vyhrazujeme právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace, o dobu nezbytně nutnou k této opravě. V případě, že reklamované zboží již není možné opravit nebo vyměnit za nové, Vám za něj vrátíme peníze, a to bezhotovostním převodem na Váš účet. 

Oprávněná záruční reklamace je bezplatná, při neoprávněné reklamaci jste povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením zboží, v důsledku běžného opotřebení věci, používáním zboží v nevhodných podmínkách, nebo pokud byl převeden zásah do zboží jinou než oprávněnou osobou.

8. REKLAMACE PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

Zboží je kupujícímu přepravováno prostřednictvím přepravní služby Zásilkovna a dodáno na výdejní místo - pobočku Zásilkovny nebo prostřednictvím kurýrní společností s dodáním na adresu. Může však nastat situace, že Vaše zásilka přijde poškozená. Proto je kupující vždy povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje znaky vnějšího poškození. Pokud kupující zjistí zjevné vady je oprávněn, ve vlastním zájmu, zásilku odmítnout převzít a sepsat s pověřeným pracovníkem zápis o škodě. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: reklamační protokol, kompletní seznam obsahu zásilky a kopii faktury.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29 , Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava. Email: info@soi.sk. Web: www.soi.sk. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.e­u/consumers/odr/

10. ZÁVĚR

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.donela.eu, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, taktéž platnou cenu objednaného zboží uvedenou na stránkách internetového obchodu, nebo pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Aktualizace OP: 9.3.2020